ICT vaardigheden

Medezeggenschapsraad

Doelstelling
In de medezeggenschapsraad spreken ouders en leerkrachten met de schoolleiding over het schoolbeleid. De medezeggenschapsraad bestaat dus uit twee ‘geledingen’, ouders en leerkrachten, die de schoolleiding adviseren over de te volgen koers en in een aantal gevallen formeel met beleidskeuzes moet instemmen.

Activiteiten
De medezeggenschapsraad kan over alle aspecten van het schoolbeleid het gesprek met de schoolleiding aangaan. In de praktijk varieert het enorm: het luizenbeleid, personeelsbeleid, samenwerking met Stichtingsbestuur, het gebruik van (nieuwe) onderwijsmethodes, enzovoort.  Ook kan de medezeggenschapsraad over alle besluiten van de schoolleiding voorstellen doen en standpunten innemen en kenbaar maken. De onderwerpen waarbij de schoolleiding formeel advies of instemming van de medezeggenschapsraad moet vragen, zijn wettelijk vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn de schoolgids, de organisatie van de overblijf en de buitenschoolse opvang, de klachtenregeling en de wijze van informatieverstrekking aan ouders.
 
Contact met ouders
De medezeggenschapsraad legt eenmaal per jaar formeel verantwoording af over haar werkzaamheden. Op een speciale informatieavond tegen het eind van het schooljaar worden de werkzaamheden toegelicht. Vervolgens verschijnt er een jaarverslag.

Op specifieke onderwerpen raadpleegt de MR de direct betrokken ouders of leerkrachten. De oudergeleding krijgt heeft ook nauw contact met de ouderraad en wisselt informatie over beleidsonderwerpen uit. Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt om de informatievoorziening aan ouders structureel aan te pakken en te verbeteren.

Vragen en suggesties kunt u via mr@dezonheuvel.nl Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken kenbaar maken.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Zonheuvel maakt samen met zeven andere basisscholen deel uit van Stichting de Oorsprong. Twee leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen de Zonheuvel in de zogenaamde Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die met het bestuur van De Oorsprong op een gelijksoortige wijze advies en instemmingsrecht heeft op een aantal beleidsterreinen. 

 

Samenstelling 2017-2018
De medezeggenschapsraad bestaat uit vier teamleden en vier ouders.

 Ouders:   Agnes Wittink, voorzitter,  moeder van Femke, Jan en Teun (gr. 3)
    Christine Vogelaar, moeder van Jasper (gr. 5), Suze (gr. 3) en Joris
    Eefje Becker, moeder van Thijs (gr. 7) en Noa (gr. 5)
    Lucas Gortemaker, vader van Mick (gr. 2)
Team:   Astrid van Eersel, administratief medewerker
   

Marianne Haalboom, leerkracht groep 7

   

Mirjam Dekker, IB-er

    Amerentia van Lammeren, leerkracht groep 5 en 8